• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 070011497
    • Лични данни и бисквитки

      

     ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА И КЛИЕНТИ НА „Мобимакс ООД“
     Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица - потребители (“Политика”). В случай че не сте съгласни с целите и начините на съхранение и обработка на данните посочени в Политиката, моля не използвайте сайта на Мобимакс. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

     Дата на актуализация: 09 април 2023

     ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА –ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА И КЛИЕНТИ НА „Мобимакс ООД“

     С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.mobimax.bg (“Сайта”), Мобимакс ООД („Мобимакс“/ „Ние“) с адрес на управление: ул Шипка 9Г, Габрово 5300, ЕИК: 107531990 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

     При обработването на лични данни Мобимакс ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламента“).

     Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

     1. ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИ

     Във връзка с предоставяните Услуги, Мобимакс ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
     (а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация като Потребители;
     (б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
     (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Мобимакс ООД;
     (г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Мобимакс ООД.

     2. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

     Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

     2.1. Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: свободно избран от Вас индентификатор/потребителско име, парола, имена на лице за контакт, електронна поща. Опционално е възможно и въвеждането на телефон за контакт. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

     2.2. Данни, необходими за извършване на продажба и издаване на необходимите счетоводни документи
     При предоставянето на Услуги и в частност извършването на продажба, за която се издава документ (фактура; стокова разписка и др.) Мобимакс ООД е длъжен да получи минималната необходима за това информация - име, адрес, а в случай на физически лица регистрирани по ДДС – ЕГН.
      
     2.3. Данни предоставени за получаване на покани за промоционални събития и реклами
     Мобимакс ООД може да изпраща на посочен от Вас електронен адрес съобщения с покани за предстоящи семинари и обучения, реклами на нови продукти и друга информация свързана с дейността на компанията.
      
     2.4. Други данни
     Мобимакс ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, отправите запитване и др.

     2.5. Бисквити
     За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити.

     3. ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

     Мобимакс ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат:
     •    Цели, необходими за сключването и изпълнението на договора за предоставяне на Услугите между Вас и Мобимакс ООД
     •    Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
     •    Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Мобимакс ООД.
     Сключване и изпълнение на договор
     Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Мобимакс ООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

     Легитимен интерес
     Това са цели, свързани със законни интереси на Мобимакс ООД и/или трети лица като други потребители и др. Тези цели включват:
     •    Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
     •    Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
     •    Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
     •    Приемане и обработване на получени сигнали, искания и друга кореспонденция;
     •    Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Мобимакс ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.
     За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

     Законови задължения
     Целите, свързани със спазване на законови задължения на Мобимакс ООД, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Мобимакс ООД да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

     Изрично съгласие
     Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Пример за подобна обработка на данни е Вашето съгласие и изразено изрично желание за регистрация в семинари организирани от Мобимакс ООД.

     4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

     Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

     Типове данни

     Период на съхранение

     Пояснения

     Регистрационни данни необходими за създаване на потребителски профил в електронния магазин на Мобимакс ООД (име, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail)

     10 години – при извършена покупка от електронния магазин

      

      

     Тази информация е необходима за извършване на предлаганата от нас услуга по продажба и доставка на електронни компоненти на посочен от клиента адрес.

     Данни предоставени на каса  при продажба необходими за счетоводното й регистриране

     10 години

     Съгласно законовите изисквания

     Данни при абонамент за получаване на съобщения за промоционални събития и реклами (име; e-mail; телефон)

     До изпращане на заявление за прекратяване на абонамента

     Мобимакс ООД може да изпраща съобщения за предстоящи семинари, промоционални събирия и реклами на посочен от Вас e-mail, като във всеки един момент можете да откажете получаването им.

     Бисквити

     Съгласно сроковете посочени в „Политиката за ползване на бисквити“

     За описание на използваните бисквити виж "Политика за ползване на бисквитки"     В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

     Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

     5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

     Мобимакс ООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи.


     5.1. Доставчици и подизпълнители
     Мобимакс ООД използва подизпълнители за поддръжка на ИТ инфраструктурата си, както и външни счетоводни услуги. При работата си с подизпълнители и доставчици Мобимакс ООД изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика и вътрешните ни правила.


     5.2. Трети лица
     Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Мобимакс ООД и/или други потребители на Услугите.

     5.3. Промяна на собственост
     В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

     6. ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

     Регламентът предвижда следните права:

     6.1. Право на информираност.
     Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

     6.2. Право на достъп.
     Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

     Такава информация може да получите като  се свържете с нас и отправите запитване на координатите посочени в края на тази политика.

     6.3. Право на коригиране.
     Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

     Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време през Вашия акаунт (в случй, че имате регистрация в онлайн магазина) или като изпратите коректна информация на координатите посочени в края на тази политика.

     6.4. Право на изтриване.
     Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

     Закриване на акаунт
     В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, като изпратите имейл на office@mobimax.bg .
      
     Заличаване на данни след изтичане на законноустановения срок
     Данните, които съхраняваме във връзка със законовите изисквания към документите съпътстващи договорите за продажба се съхраняват за срок от 10 години съгласно ЗСч и ДОПК. След този срок личните данни за клиенти физически лица се заличават.

     Важно: Моля имайте предвид, че при закриване на акаунт историята на всички Ваши покупки и документи ще бъде безвъзвратно изтрита.


     6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.
     Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

     6.6. Право за уведомяване на трети лица.
     В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

     6.7. Право на преносимост на данните.
     Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

     Важно: Отговорността и всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

     6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

     Важно: Мобимакс ООД не използва техники за автоматизирано обработване на Вашите лични данни или профилиране с цел маркетингово таргетиране.

     6.9. Право на оттегляне на съгласие.
     Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

     При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието), като отворите някои от получените събщения и изберете опцията за прекратяване на абонамента в долната част на съобщението.

     6.10. Право на възражение.
     Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

     В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

     6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

     7. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
     Мобимакс ООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

     8. КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
     Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте на посочените по-долу координати:

     Адрес за кореспонденция: ул. Шипка 9Г, Габрово 5300
     Имейл: office@mobimax.bg

      

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ/COOKIES

     Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информация във връзка

     с предоставяните услуги (“Услугите”) в сайта www.mobimax.bg (“Сайта”).

      Важно: Политиката влиза в сила от 25 май 2018.

      Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за

     съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

      Мобимакс ООД прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

     Бисквитки се използват за следните цели:

     Вид

     Срок на съхранение

     Описание

     Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.)

     До края на текущата сесия (за времето на престоя Ви в Сайта)

     Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.

     Настройки (език на Сайта, скриване на информационни кутии)

     До края на текущата сесия (за времето на престоя Ви в Сайта)

     Това са бисквитки, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.

     Cookies на трети страни: Сайтът използва Google Analytics за статистически цели. Информация за употребата на

     Cookies от тяхна страна може да намерите в техния сайт.

     Контрол на бисквитките в браузъра

     В случай че желаете, можете да използвате настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните

     получаването на бисквитки от конкретен или от всички сайтове.

      

      

   • Newsletter